صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۱۹۱
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ صورتجلسه مجمع اساسنامه ای مورخ ۲۷-۱۰-۱۴۰۲ ساعت ۱۲ صندوق سرمايه گذاري سهامی اهرمی موج فیروزه در خصوص حذف رکن بازارگردان و تصویب اساسنامه جدید صندوق دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۲/۰۱
۲ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه مورخ ۱۲-۱۲-۱۴۰۲ ساعت ۱۴:۰۰ با موضوع تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق. دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
۳ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه مورخ ۱۸-۱۱-۱۴۰۲ ساعت ۱۴:۰۰ با موضوع تصویب امید نامه جدید صندوق. دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۱/۱۸
۴ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه مورخ ۱۸-۱۱-۱۴۰۲ ساعت ۱۴:۰۰ با موضوع تصویب امیدنامه جدید صندوق. دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۱/۱۸
۵ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۱-۱۱-۱۴۰۲ ساعت ۱۵:۰۰ در خصوص تغییر بند ۱-۳ امیدنامه صندوق. دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۶ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه مورخ ۱۱-۱۱-۱۴۰۲ ساعت ۱۵:۰۰ با موضوع تغییر بند ۱-۳ امیدنامه صندوق. دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۷ اسامی حاضرین در مچمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه مورخ ۲۷-۱۰-۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۰۰ با موضوع تصویب اساسنامه و امیدنامه جدید صندوق. دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۰/۲۷
۸ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه مورخ ۲۷-۱۰-۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۰۰ با موضوع تصویب اساسنامه و امیدنامه جدید صندوق. دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۰/۲۷
۹ صورتجلسه و اعلام موافقت سازمان در خصوص ثبت صورتجلسه مجمع اميدنامه اي مورخ ۲۴-۱۰-۱۴۰۲ ساعت ۱۵ صندوق سرمايه گذاري سهامي اهرمي موج فيروزه در خصوص تا افزايش سقف واحد هاي صندوق دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۰/۲۵
۱۰ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه ساعت ۱۵:۰۰ با موضوع افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۰/۲۴
۱۱ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه مورخ ۲۴-۱۰-۱۴۰۲ ساعت ۱۵:۰۰ در خصوص افزایش سقف واحدهای ممتاز نوع دوم صندوق دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۰/۲۴
۱۲ مجمع موسس دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۷/۰۱