صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۱۹۱
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه مورخ ۱۸-۰۴-۱۴۰۳ ساعت ۱۳:۰۰ در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم از تعداد ۱.۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به تعداد ۱.۹۹۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری. دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۴/۱۸
۲ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه مورخ ۱۸-۰۴-۱۴۰۳ ساعت ۱۳:۰۰ در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم از تعداد ۱.۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به تعداد ۱.۹۹۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری. دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۴/۱۸
۳ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه مورخ ۰۹-۰۳-۱۴۰۳ ساعت ۱۴:۰۰ در خصوص تغییر حداقل و حداکثر نرخ بازدهی واحدهای سرمایه گذاری عادی صندوق. دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۴/۰۹
۴ روزنامه رسمی تغییر صاحبین امضا دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۴/۰۳
۵ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه مورخ ۰۹-۰۴-۱۴۰۳ ساعت ۱۴:۰۰ در خصوص تغییر حداقل و حداکثر نرخ بازدهی واحدهای سرمایه گذاری عادی صندوق. دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۳/۲۹
۶ صورتجلسه و اعلام موافقت سازمان در خصوص تغییر صاحبان امضا مورخ ۱۴۰۳۰۱۲۷ دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۳/۰۸
۷ اعلام موافقت سازمان با ثبت صورتجلسه مجمع اميدنامه اي مورخ ۰۴-۰۲-۱۴۰۳ ساعت ۱۴صندوق سرمايه گذاري سهامي اهرمي موج فيروزه در خصوص حذف کارمزد صدور و ابطال واحد های سرمایه گذاری دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۲/۱۹
۸ اطلاعیه درخصوص نرخ بازدهی واحدهای عادی صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۲/۰۹
۹ اعلام موافقت سازمان با صورتجلسه مجمع اميدنامه اي مورخ ۲۸-۰۱-۱۴۰۳ساعت ۱۰صندوق سرمايه گذاري سهامي اهرمي موج فيروزه در خصوص افزايش سقف صندوق دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۲/۰۵
۱۰ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه مورخ ۱۴۰۳-۰۲-۰۴ ساع ۱۴:۰۰ در خصوص حذف کارمزد صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری عادی موضوع بند ۹-۴-۲ امیدنامه صندوق دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
۱۱ پاسخ اعلام موافقت با تغییر در ترکیب مدیران سرمایه‌گذاری صندوق‌ سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
۱۲ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه مورخ ۱۴۰۳-۰۱-۲۸ ساعت ۱۰ در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
۱۳ آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري سهامي اهرمي موج فيروزه مورخ ۲۸-۰۱-۱۴۰۳ ساعت ۱۰:۰۰ در خصوص افزايش سقف صندوق دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
۱۴ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه مورخ ۱۴۰۳-۰۲-۰۴ ساعت ۱۴:۰۰ در خصوص حذف کارمزد صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری عادی موضوع بند ۹-۴-۲ صندوق. دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۱۵ صورتجلسه و اعلام موافقت سازمان در خصوص ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲۱۲۱۲ ساعت ۱۵:۰۰ در خصوص تغییر بند ۳-۱ امیدنامه صندوق دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۱۶ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه مورخ ۲۲-۱۲-۱۴۰۲ ساعت ۱۳:۰۰ در خصوص تغییر کارمزد متولی و هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی صندوق. دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۲/۲۷
۱۷ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه مورخ ۲۲-۱۲-۱۴۰۲ ساعت ۱۳:۰۰ در خصوص تغییر هزینه های صندوق دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۱۸ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه مورخ ۲۲-۱۲-۱۴۰۲ ساعت ۱۳:۰۰ در خصوص تغییر هزینه های صندوق دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۱۹ صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري سهامي اهرمي موج فيروزه مورخ ۱۲-۱۲-۱۴۰۲ ساعت ۱۴:۰۰ در خصوص تغيير حق الزحمه حسابرس صندوق دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۲/۱۹
۲۰ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه مورخ ۱۴۰۲-۱۲-۱۲ ساعت ۱۵:۰۰ در خصوص تغییر بند ۳-۱ امیدنامه صندوق دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۲۱ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه مورخ ۱۴۰۲-۱۲-۱۲ ساعت ۱۴:۰۰ در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۲۲ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه مورخ ۱۴۰۲-۱۲-۱۲ ساعت ۱۵:۰۰ در خصوص تغییر بند ۳-۱ امیدنامه دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۲۳ صورتجلسه مجمع اساسنامه ای مورخ ۲۷-۱۰-۱۴۰۲ ساعت ۱۲ صندوق سرمايه گذاري سهامی اهرمی موج فیروزه در خصوص حذف رکن بازارگردان و تصویب اساسنامه جدید صندوق دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۲/۰۱
۲۴ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه مورخ ۱۲-۱۲-۱۴۰۲ ساعت ۱۴:۰۰ با موضوع تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق. دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
۲۵ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه مورخ ۱۸-۱۱-۱۴۰۲ ساعت ۱۴:۰۰ با موضوع تصویب امید نامه جدید صندوق. دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۱/۱۸
۲۶ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه مورخ ۱۸-۱۱-۱۴۰۲ ساعت ۱۴:۰۰ با موضوع تصویب امیدنامه جدید صندوق. دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۱/۱۸
۲۷ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۱-۱۱-۱۴۰۲ ساعت ۱۵:۰۰ در خصوص تغییر بند ۱-۳ امیدنامه صندوق. دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۲۸ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه مورخ ۱۱-۱۱-۱۴۰۲ ساعت ۱۵:۰۰ با موضوع تغییر بند ۱-۳ امیدنامه صندوق. دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۲۹ اسامی حاضرین در مچمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه مورخ ۲۷-۱۰-۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۰۰ با موضوع تصویب اساسنامه و امیدنامه جدید صندوق. دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۰/۲۷
۳۰ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه مورخ ۲۷-۱۰-۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۰۰ با موضوع تصویب اساسنامه و امیدنامه جدید صندوق. دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۰/۲۷
۳۱ صورتجلسه و اعلام موافقت سازمان در خصوص ثبت صورتجلسه مجمع اميدنامه اي مورخ ۲۴-۱۰-۱۴۰۲ ساعت ۱۵ صندوق سرمايه گذاري سهامي اهرمي موج فيروزه در خصوص تا افزايش سقف واحد هاي صندوق دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۰/۲۵
۳۲ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه ساعت ۱۵:۰۰ با موضوع افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۰/۲۴
۳۳ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه مورخ ۲۴-۱۰-۱۴۰۲ ساعت ۱۵:۰۰ در خصوص افزایش سقف واحدهای ممتاز نوع دوم صندوق دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۰/۲۴
۳۴ مجمع موسس دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۷/۰۱