صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۱۹۱
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی واحد های عادی بازدهی واحد های ممتاز بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ %۰.۰۹۱ (۰.۱۱۸)%
هفته گذشته ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ %۰.۶۴۲ (۰.۳۶)% (۰.۷۱۶)%
ماه گذشته ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ %۲.۷۹۵ %۳۴.۳۵۳ %۷.۶۱۸
۳ ماه اخیر ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ %۷.۹۹۴ %۶.۴۷۶ (۰.۳۲۱)%
۶ ماه ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ %۱۵.۴۲۳ %۷.۷۵۵ %۰.۶۹۳
یک سال اخیر ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ ۱۴۰۳/۰۴/۲۶
تا زمان انتشار ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ %۲۰.۶۴ %۲۶.۴۲۱ %۷.۰۶۱
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۰.۵۶ %۸.۰۳ %۳.۹۹
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۰.۴ (۶.۶۵)% (۲.۵۱)%