صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۱۹۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۴/۲۶
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری
۴,۱۹۴,۷۲۸,۷۷۵
تعداد کل واحدهای باقی مانده
۳۰۵,۲۷۱,۲۲۵
NAVصدور واحد‌هاي ممتاز(پایانی)
۱۲,۹۴۵
NAVابطال واحد‌هاي ممتاز(پایانی)
۱۲,۷۴۲
NAVواحدهاي عادي(پایانی)
۱۲,۰۶۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۱,۶۲۱,۸۷۹,۱۶۵,۹۱۲
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي
۳۲,۵۰۹,۲۰۷,۹۴۱,۶۰۰
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد ممتاز
۱۹,۱۱۲,۶۷۱,۲۲۴,۳۱۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ ۱۵:۵۸:۰۱
تعداد واحد‌هاي‌ عادي صادر شده
۲,۶۹۴,۷۲۸,۷۷۵
تعداد واحد‌هاي ممتاز صادر شده
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
NAV واحدهاي عادي
۱۲,۰۷۵
NAV صدور واحد‌هاي ممتاز
۱۲,۹۷۶
NAV ابطال واحد‌هاي ممتاز
۱۲,۷۷۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۱,۶۹۵,۲۷۱,۶۳۵,۸۷۰
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي
۳۲,۵۳۸,۸۴۹,۹۵۸,۱۲۵
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد ممتاز
۱۹,۱۵۶,۴۲۱,۶۷۷,۷۴۵
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ NAV صدور واحدهای ممتاز NAV ابطال واحدهای ممتاز NAV واحدهای عادی خالص ارزش صندوق خالص ارزش واحدهای ممتاز خالص ارزش واحدهای عادی تعداد واحد ممتاز صادر شده تعداد واحد ممتاز باطل شده تعداد واحد عادی صادر شده تعداد واحد عادی باطل شده مانده گواهی ممتاز مانده گواهی عادی کل واحدهای صندوق نسبت اهرمی تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
  ۱ ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ ۱۲,۹۴۵ ۱۲,۷۴۲ ۱۲,۰۶۴ ۵۱,۶۲۱,۸۷۹,۱۶۵,۹۱۲ ۱۹,۱۱۲,۶۷۱,۲۲۴,۳۱۲ ۳۲,۵۰۹,۲۰۷,۹۴۱,۶۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۶۹۴,۷۲۸,۷۷۵ ۴,۱۹۴,۷۲۸,۷۷۵ ۱.۷ ۴۸۱
  ۲ ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ ۱۲,۹۶۰ ۱۲,۷۵۷ ۱۲,۰۵۳ ۵۱,۶۱۴,۸۰۳,۶۱۶,۲۹۱ ۱۹,۱۳۵,۲۳۷,۶۹۱,۲۱۶ ۳۲,۴۷۹,۵۶۵,۹۲۵,۰۷۵ ۰ ۰ ۳۶۷,۰۵۸,۴۰۷ ۱۶,۷۲۴ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۶۹۴,۷۲۸,۷۷۵ ۴,۱۹۴,۷۲۸,۷۷۵ ۱.۷ ۴۸۱
  ۳ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ ۱۲,۹۹۷ ۱۲,۷۹۴ ۱۲,۰۴۲ ۴۷,۲۲۰,۴۱۵,۵۴۹,۱۰۲ ۱۹,۱۹۰,۴۰۷,۵۸۷,۲۳۸ ۲۸,۰۳۰,۰۰۷,۹۶۱,۸۶۴ ۰ ۰ ۳۴۶,۸۸۱,۶۵۷ ۱۵۹,۹۴۸ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۳۲۷,۶۸۷,۰۹۲ ۳,۸۲۷,۶۸۷,۰۹۲ ۱.۴۶ ۴۶۷
  ۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ ۱۲,۷۶۹ ۱۲,۵۶۹ ۱۲,۰۳۱ ۴۲,۶۸۶,۰۹۴,۸۹۳,۹۷۲ ۱۸,۸۵۳,۱۰۰,۳۷۱,۰۹۹ ۲۳,۸۳۲,۹۹۴,۵۲۲,۸۷۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۹۸۰,۹۶۵,۳۸۳ ۳,۴۸۰,۹۶۵,۳۸۳ ۱.۲۶ ۴۵۰
  ۵ ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ ۱۲,۸۴۳ ۱۲,۶۴۲ ۱۲,۰۲۰ ۴۲,۷۷۴,۸۶۴,۴۵۸,۹۰۵ ۱۸,۹۶۳,۶۶۰,۵۵۵,۲۴۵ ۲۳,۸۱۱,۲۰۳,۹۰۳,۶۶۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۹۸۰,۹۶۵,۳۸۳ ۳,۴۸۰,۹۶۵,۳۸۳ ۱.۲۶ ۴۵۰
  ۶ ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ ۱۲,۸۵۸ ۱۲,۶۵۷ ۱۲,۰۰۹ ۴۲,۷۷۵,۱۳۸,۶۳۷,۸۵۲ ۱۸,۹۸۵,۷۲۵,۳۵۳,۴۰۵ ۲۳,۷۸۹,۴۱۳,۲۸۴,۴۴۷ ۰ ۰ ۱۴۴,۵۹۳,۰۱۲ ۱۷۷,۳۲۸,۷۸۱ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۹۸۰,۹۶۵,۳۸۳ ۳,۴۸۰,۹۶۵,۳۸۳ ۱.۲۵ ۴۵۰
  ۷ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ ۱۲,۸۶۶ ۱۲,۶۶۶ ۱۱,۹۹۸ ۴۳,۱۵۸,۸۴۵,۲۵۷,۰۱۸ ۱۸,۹۹۸,۴۵۸,۸۳۵,۳۲۲ ۲۴,۱۶۰,۳۸۶,۴۲۱,۶۹۶ ۰ ۰ ۱۳۰,۲۳۰,۰۹۷ ۲۵۹,۲۰۱ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۱۳,۷۰۱,۱۵۲ ۳,۵۱۳,۷۰۱,۱۵۲ ۱.۲۷ ۴۳۲
  ۸ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ ۱۲,۹۸۲ ۱۲,۷۸۸ ۱۱,۹۸۷ ۴۱,۷۶۲,۰۲۷,۷۰۶,۴۷۴ ۱۹,۱۸۱,۷۵۳,۱۲۷,۸۰۲ ۲۲,۵۸۰,۲۷۴,۵۷۸,۶۷۲ ۰ ۰ ۵۶۳,۲۳۰ ۷,۸۱۷ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۸۳,۷۳۰,۲۵۶ ۳,۳۸۳,۷۳۰,۲۵۶ ۱.۱۸ ۴۲۵
  ۹ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ ۱۲,۹۶۹ ۱۲,۷۷۶ ۱۱,۹۷۶ ۴۱,۷۱۷,۶۱۱,۰۴۴,۵۵۹ ۱۹,۱۶۴,۷۰۹,۱۲۴,۷۹۱ ۲۲,۵۵۲,۹۰۱,۹۱۹,۷۶۸ ۰ ۰ ۵۲۶,۰۷۰ ۹۱۶ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۸۳,۱۷۴,۸۴۳ ۳,۳۸۳,۱۷۴,۸۴۳ ۱.۱۸ ۴۱۲
  ۱۰ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ ۱۲,۹۳۱ ۱۲,۷۴۱ ۱۱,۹۶۵ ۴۱,۶۳۷,۸۲۵,۱۹۴,۳۴۷ ۱۹,۱۱۱,۹۲۱,۶۶۵,۴۶۲ ۲۲,۵۲۵,۹۰۳,۵۲۸,۸۸۵ ۰ ۰ ۵۲۰,۶۸۰ ۲,۳۷۲ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۸۲,۶۴۹,۶۸۹ ۳,۳۸۲,۶۴۹,۶۸۹ ۱.۱۸ ۴۰۶
  ۱۱ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ ۱۲,۶۲۶ ۱۲,۴۴۳ ۱۱,۹۵۴ ۴۱,۱۶۳,۵۹۶,۳۶۴,۵۷۵ ۱۸,۶۶۴,۵۹۷,۸۳۶,۱۰۱ ۲۲,۴۹۸,۹۹۸,۵۲۸,۴۷۴ ۱۱۳,۸۳۳,۷۸۶ ۰ ۰ ۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۸۲,۱۳۱,۳۸۱ ۳,۳۸۲,۱۳۱,۳۸۱ ۱.۲۱ ۴۰۱
  ۱۲ ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ ۱۱,۳۰۹ ۱۱,۱۲۳ ۱۱,۹۴۳ ۳۷,۸۹۶,۷۹۲,۲۱۴,۷۰۹ ۱۵,۴۱۸,۴۹۷,۱۳۱,۴۲۶ ۲۲,۴۷۸,۲۹۵,۰۸۳,۲۸۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۳۸۶,۱۶۶,۲۱۴ ۱,۸۸۲,۱۳۱,۳۸۱ ۳,۲۶۸,۲۹۷,۵۹۵ ۱.۴۶ ۴۰۱
  ۱۳ ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ ۱۱,۳۲۳ ۱۱,۱۳۷ ۱۱,۹۳۲ ۳۷,۸۹۵,۵۳۳,۲۱۵,۹۶۷ ۱۵,۴۳۷,۹۴۱,۵۷۷,۸۷۵ ۲۲,۴۵۷,۵۹۱,۶۳۸,۰۹۲ ۰ ۰ ۴۲,۳۲۹,۸۹۲ ۵,۰۴۲,۴۵۷ ۱,۳۸۶,۱۶۶,۲۱۴ ۱,۸۸۲,۱۳۱,۳۸۱ ۳,۲۶۸,۲۹۷,۵۹۵ ۱.۴۵ ۴۰۱
  ۱۴ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ ۱۱,۳۵۱ ۱۱,۱۶۵ ۱۱,۹۲۱ ۳۷,۴۶۹,۱۶۵,۶۷۲,۵۲۰ ۱۵,۴۷۶,۷۸۰,۹۹۲,۲۵۴ ۲۱,۹۹۲,۳۸۴,۶۸۰,۲۶۶ ۰ ۰ ۹,۴۷۷,۳۰۰ ۵۲۵,۸۰۷ ۱,۳۸۶,۱۶۶,۲۱۴ ۱,۸۴۴,۸۴۳,۹۴۶ ۳,۲۳۱,۰۱۰,۱۶۰ ۱.۴۲ ۳۹۵
  ۱۵ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ ۱۱,۱۸۲ ۱۱,۰۰۱ ۱۱,۹۱۰ ۳۷,۱۱۵,۱۴۷,۷۹۶,۲۴۴ ۱۵,۲۴۹,۶۶۸,۶۸۱,۰۱۴ ۲۱,۸۶۵,۴۷۹,۱۱۵,۲۳۰ ۰ ۰ ۴,۰۳۹,۶۹۶ ۳۴۹,۹۹۷ ۱,۳۸۶,۱۶۶,۲۱۴ ۱,۸۳۵,۸۹۲,۴۵۳ ۳,۲۲۲,۰۵۸,۶۶۷ ۱.۴۳ ۳۸۶
  ۱۶ ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ ۱۱,۰۲۱ ۱۰,۸۴۲ ۱۱,۸۹۹ ۳۶,۸۲۹,۸۷۵,۱۶۰,۱۳۹ ۱۵,۰۲۸,۴۹۴,۵۹۰,۲۹۳ ۲۱,۸۰۱,۳۸۰,۵۶۹,۸۴۶ ۰ ۰ ۲,۱۷۹,۶۱۲ ۲,۵۴۲ ۱,۳۸۶,۱۶۶,۲۱۴ ۱,۸۳۲,۲۰۲,۷۵۴ ۳,۲۱۸,۳۶۸,۹۶۸ ۱.۴۵ ۳۸۰
  ۱۷ ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ ۱۰,۶۶۳ ۱۰,۴۸۷ ۱۱,۸۸۸ ۳۶,۲۹۱,۴۸۹,۰۵۰,۵۷۰ ۱۴,۵۳۶,۱۴۳,۷۱۹,۱۷۸ ۲۱,۷۵۵,۳۴۵,۳۳۱,۳۹۲ ۰ ۰ ۴۲,۴۴۹,۴۷۷ ۱۷۴,۷۱۳ ۱,۳۸۶,۱۶۶,۲۱۴ ۱,۸۳۰,۰۲۵,۶۸۴ ۳,۲۱۶,۱۹۱,۸۹۸ ۱.۵ ۳۷۶
  ۱۸ ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ ۱۰,۸۷۸ ۱۰,۷۰۰ ۱۱,۸۷۷ ۳۶,۰۶۵,۵۳۳,۰۹۶,۴۴۴ ۱۴,۸۳۲,۴۱۵,۴۱۹,۶۰۴ ۲۱,۲۳۳,۱۱۷,۶۷۶,۸۴۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۳۸۶,۱۶۶,۲۱۴ ۱,۷۸۷,۷۵۰,۹۲۰ ۳,۱۷۳,۹۱۷,۱۳۴ ۱.۴۳ ۳۶۲
  ۱۹ ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ ۱۰,۸۶۶ ۱۰,۶۹۰ ۱۱,۸۶۶ ۳۶,۰۳۱,۶۲۰,۱۳۲,۵۹۰ ۱۴,۸۱۸,۱۶۷,۷۱۵,۸۷۰ ۲۱,۲۱۳,۴۵۲,۴۱۶,۷۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۳۸۶,۱۶۶,۲۱۴ ۱,۷۸۷,۷۵۰,۹۲۰ ۳,۱۷۳,۹۱۷,۱۳۴ ۱.۴۳ ۳۶۲
  ۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ ۱۰,۸۷۸ ۱۰,۷۰۲ ۱۱,۸۵۵ ۳۶,۰۲۹,۱۳۷,۴۷۲,۳۵۸ ۱۴,۸۳۵,۳۵۰,۳۱۵,۷۵۸ ۲۱,۱۹۳,۷۸۷,۱۵۶,۶۰۰ ۰ ۰ ۳۳,۶۳۴,۲۴۳ ۵۴,۹۲۴ ۱,۳۸۶,۱۶۶,۲۱۴ ۱,۷۸۷,۷۵۰,۹۲۰ ۳,۱۷۳,۹۱۷,۱۳۴ ۱.۴۳ ۳۶۲
  مشاهده همه