صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۱۹۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۴/۰۲
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری
۳,۰۷۳,۹۵۲,۸۲۶
تعداد کل واحدهای باقی مانده
۱,۴۲۶,۰۴۷,۱۷۴
NAVصدور واحد‌هاي ممتاز(پایانی)
۱۰,۲۷۱
NAVابطال واحد‌هاي ممتاز(پایانی)
۱۰,۰۹۸
NAVواحدهاي عادي(پایانی)
۱۱,۸۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۳,۰۱۱,۰۰۴,۸۸۷,۶۳۴
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي
۲۰,۰۳۴,۳۷۱,۶۳۹,۰۰۰
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد ممتاز
۱۲,۹۷۶,۶۳۳,۲۴۸,۶۳۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ ۱۱:۲۰:۱۳
تعداد واحد‌هاي‌ عادي صادر شده
۱,۷۷۴,۹۱۱,۸۹۷
تعداد واحد‌هاي ممتاز صادر شده
۱,۲۹۹,۰۴۰,۹۲۹
NAV واحدهاي عادي
۱۱,۸۱۱
NAV صدور واحد‌هاي ممتاز
۱۰,۳۹۱
NAV ابطال واحد‌هاي ممتاز
۱۰,۲۱۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۴,۲۳۵,۱۶۵,۲۱۱,۶۲۴
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي
۲۰,۹۶۳,۴۸۴,۴۱۵,۴۶۷
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد ممتاز
۱۳,۲۷۱,۶۸۰,۷۹۶,۱۵۷
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ NAV صدور واحدهای ممتاز NAV ابطال واحدهای ممتاز NAV واحدهای عادی خالص ارزش صندوق خالص ارزش واحدهای ممتاز خالص ارزش واحدهای عادی تعداد واحد ممتاز صادر شده تعداد واحد ممتاز باطل شده تعداد واحد عادی صادر شده تعداد واحد عادی باطل شده مانده گواهی ممتاز مانده گواهی عادی کل واحدهای صندوق نسبت اهرمی تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
  ۱ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ ۱۰,۲۷۱ ۱۰,۰۹۸ ۱۱,۸۰۰ ۳۳,۰۱۱,۰۰۴,۸۸۷,۶۳۴ ۱۲,۹۷۶,۶۳۳,۲۴۸,۶۳۴ ۲۰,۰۳۴,۳۷۱,۶۳۹,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۲۸۵,۰۴۰,۹۲۹ ۱,۶۹۷,۸۲۸,۱۰۵ ۲,۹۸۲,۸۶۹,۰۳۴ ۱.۵۴ ۲۹۰
  ۲ ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ ۱۰,۱۶۶ ۱۰,۰۰۰ ۱۱,۷۸۹ ۳۲,۸۶۵,۸۴۰,۵۷۷,۵۱۸ ۱۲,۸۵۰,۱۴۵,۰۴۷,۶۷۳ ۲۰,۰۱۵,۶۹۵,۵۲۹,۸۴۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۲۸۵,۰۴۰,۹۲۹ ۱,۶۹۷,۸۲۸,۱۰۵ ۲,۹۸۲,۸۶۹,۰۳۴ ۱.۵۶ ۲۹۰
  ۳ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ ۱۰,۱۷۹ ۱۰,۰۱۳ ۱۱,۷۷۸ ۳۲,۸۶۴,۵۴۷,۴۲۴,۲۸۰ ۱۲,۸۶۷,۵۲۸,۰۰۳,۵۹۰ ۱۹,۹۹۷,۰۱۹,۴۲۰,۶۹۰ ۰ ۰ ۸۳۴,۱۵۲ ۰ ۱,۲۸۵,۰۴۰,۹۲۹ ۱,۶۹۷,۸۲۸,۱۰۵ ۲,۹۸۲,۸۶۹,۰۳۴ ۱.۵۵ ۲۹۰
  ۴ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ ۱۰,۲۱۰ ۱۰,۰۴۳ ۱۱,۷۶۷ ۳۲,۸۷۴,۵۹۵,۴۸۲,۴۱۴ ۱۲,۹۰۶,۰۶۷,۶۳۷,۴۶۳ ۱۹,۹۶۸,۵۲۷,۸۴۴,۹۵۱ ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۶,۱۲۲,۴۸۲ ۰ ۱,۲۸۵,۰۴۰,۹۲۹ ۱,۶۹۶,۹۹۳,۹۵۳ ۲,۹۸۲,۰۳۴,۸۸۲ ۱.۵۵ ۲۸۳
  ۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ ۹,۷۴۴ ۹,۵۶۲ ۱۱,۷۵۶ ۳۰,۶۳۹,۷۶۶,۸۶۸,۶۵۴ ۱۰,۹۹۷,۰۰۱,۸۵۵,۵۷۸ ۱۹,۶۴۲,۷۶۵,۰۱۳,۰۷۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۱۵۰,۰۴۰,۹۲۹ ۱,۶۷۰,۸۷۱,۴۷۱ ۲,۸۲۰,۹۱۲,۴۰۰ ۱.۷۹ ۲۴۷
  ۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ ۹,۶۴۹ ۹,۴۶۹ ۱۱,۷۴۶ ۳۰,۵۱۵,۷۱۸,۵۹۹,۳۸۷ ۱۰,۸۸۹,۶۶۲,۳۰۱,۰۲۱ ۱۹,۶۲۶,۰۵۶,۲۹۸,۳۶۶ ۰ ۰ ۴۸۶,۰۴۸ ۰ ۱,۱۵۰,۰۴۰,۹۲۹ ۱,۶۷۰,۸۷۱,۴۷۱ ۲,۸۲۰,۹۱۲,۴۰۰ ۱.۸ ۲۴۷
  ۷ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ ۹,۶۶۴ ۹,۴۸۴ ۱۱,۷۳۶ ۳۰,۵۱۰,۷۷۴,۱۲۰,۰۵۵ ۱۰,۹۰۷,۱۳۰,۷۹۵,۷۲۷ ۱۹,۶۰۳,۶۴۳,۳۲۴,۳۲۸ ۰ ۰ ۶۷۵,۰۵۸ ۱۰۸,۲۹۸ ۱,۱۵۰,۰۴۰,۹۲۹ ۱,۶۷۰,۳۸۵,۴۲۳ ۲,۸۲۰,۴۲۶,۳۵۲ ۱.۸ ۲۴۰
  ۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ۹,۸۶۵ ۹,۶۸۴ ۱۱,۷۲۶ ۳۰,۷۱۷,۳۱۳,۲۹۸,۵۳۱ ۱۱,۱۳۷,۰۱۹,۶۵۶,۱۹۳ ۱۹,۵۸۰,۲۹۳,۶۴۲,۳۳۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۱۵۰,۰۴۰,۹۲۹ ۱,۶۶۹,۸۱۸,۶۶۳ ۲,۸۱۹,۸۵۹,۵۹۲ ۱.۷۶ ۲۳۶
  ۹ ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ۱۰,۲۲۴ ۱۰,۰۴۱ ۱۱,۷۱۶ ۳۱,۱۱۱,۳۷۳,۱۲۲,۶۹۹ ۱۱,۵۴۷,۷۷۷,۶۶۶,۹۹۱ ۱۹,۵۶۳,۵۹۵,۴۵۵,۷۰۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۱۵۰,۰۴۰,۹۲۹ ۱,۶۶۹,۸۱۸,۶۶۳ ۲,۸۱۹,۸۵۹,۵۹۲ ۱.۶۹ ۲۳۶
  ۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ ۱۰,۲۳۷ ۱۰,۰۵۴ ۱۱,۷۰۶ ۳۱,۱۰۹,۶۴۹,۵۵۶,۸۸۷ ۱۱,۵۶۲,۷۵۲,۲۸۷,۸۰۹ ۱۹,۵۴۶,۸۹۷,۲۶۹,۰۷۸ ۰ ۰ ۴۷۳,۹۴۰ ۵ ۱,۱۵۰,۰۴۰,۹۲۹ ۱,۶۶۹,۸۱۸,۶۶۳ ۲,۸۱۹,۸۵۹,۵۹۲ ۱.۶۹ ۲۳۶
  ۱۱ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ ۱۰,۲۷۲ ۱۰,۰۸۸ ۱۱,۶۹۶ ۳۱,۱۲۶,۱۷۶,۹۸۵,۹۲۱ ۱۱,۶۰۱,۵۲۱,۰۴۷,۲۳۳ ۱۹,۵۲۴,۶۵۵,۹۳۸,۶۸۸ ۰ ۰ ۳۰۶,۷۷۰ ۲۴,۴۶۲ ۱,۱۵۰,۰۴۰,۹۲۹ ۱,۶۶۹,۳۴۴,۷۲۸ ۲,۸۱۹,۳۸۵,۶۵۷ ۱.۶۸ ۲۳۳
  ۱۲ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ ۱۰,۲۷۵ ۱۰,۰۹۲ ۱۱,۶۸۵ ۳۱,۱۰۹,۱۳۹,۷۵۴,۴۱۵ ۱۱,۶۰۶,۱۴۵,۳۷۶,۷۱۵ ۱۹,۵۰۲,۹۹۴,۳۷۷,۷۰۰ ۰ ۰ ۸۶,۱۵۶,۳۸۲ ۳۴,۲۹۶ ۱,۱۵۰,۰۴۰,۹۲۹ ۱,۶۶۹,۰۶۲,۴۲۰ ۲,۸۱۹,۱۰۳,۳۴۹ ۱.۶۸ ۲۳۱
  ۱۳ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ ۱۰,۳۱۰ ۱۰,۱۳۰ ۱۱,۶۷۴ ۳۰,۱۲۹,۵۹۵,۸۰۱,۸۱۶ ۱۱,۶۵۰,۳۵۰,۳۴۲,۷۰۰ ۱۸,۴۷۹,۲۴۵,۴۵۹,۱۱۶ ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۷۵۱,۴۶۵ ۱۵,۶۴۴ ۱,۱۵۰,۰۴۰,۹۲۹ ۱,۵۸۲,۹۴۰,۳۳۴ ۲,۷۳۲,۹۸۱,۲۶۳ ۱.۵۹ ۲۲۹
  ۱۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ ۹,۹۷۰ ۹,۷۹۰ ۱۱,۶۶۳ ۲۹,۳۴۰,۵۰۱,۵۳۴,۰۴۳ ۱۰,۸۸۷,۲۵۰,۲۹۸,۹۲۴ ۱۸,۴۵۳,۲۵۱,۲۳۵,۱۱۹ ۰ ۰ ۵۷۷,۳۲۳ ۹۵۰,۱۷۸ ۱,۱۱۲,۰۴۰,۹۲۹ ۱,۵۸۲,۲۰۴,۵۱۳ ۲,۶۹۴,۲۴۵,۴۴۲ ۱.۶۹ ۲۲۴
  ۱۵ ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ ۹,۷۴۱ ۹,۵۶۳ ۱۱,۶۵۳ ۲۹,۰۷۶,۲۹۸,۲۵۳,۳۷۴ ۱۰,۶۳۴,۵۲۴,۱۸۴,۰۷۰ ۱۸,۴۴۱,۷۷۴,۰۶۹,۳۰۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۱۱۲,۰۴۰,۹۲۹ ۱,۵۸۲,۵۷۷,۳۶۸ ۲,۶۹۴,۶۱۸,۲۹۷ ۱.۷۳ ۲۱۶
  ۱۶ ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ ۱۰,۰۳۰ ۹,۸۵۰ ۱۱,۶۴۳ ۲۹,۳۷۹,۳۴۹,۳۰۲,۱۳۰ ۱۰,۹۵۳,۴۰۱,۰۰۶,۵۰۶ ۱۸,۴۲۵,۹۴۸,۲۹۵,۶۲۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۱۱۲,۰۴۰,۹۲۹ ۱,۵۸۲,۵۷۷,۳۶۸ ۲,۶۹۴,۶۱۸,۲۹۷ ۱.۶۸ ۲۱۶
  ۱۷ ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ ۱۰,۰۴۵ ۹,۸۶۵ ۱۱,۶۳۳ ۲۹,۳۸۰,۱۳۰,۹۴۸,۷۶۴ ۱۰,۹۷۰,۰۰۸,۴۲۶,۸۲۰ ۱۸,۴۱۰,۱۲۲,۵۲۱,۹۴۴ ۰ ۰ ۶۱۸,۲۸۹ ۱,۳۰۴,۲۶۷ ۱,۱۱۲,۰۴۰,۹۲۹ ۱,۵۸۲,۵۷۷,۳۶۸ ۲,۶۹۴,۶۱۸,۲۹۷ ۱.۶۸ ۲۱۶
  ۱۸ ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ ۱۰,۰۴۷ ۹,۸۶۷ ۱۱,۶۲۳ ۲۹,۳۷۴,۳۸۳,۶۶۱,۴۴۸ ۱۰,۹۷۲,۱۱۳,۷۹۰,۸۹۰ ۱۸,۴۰۲,۲۶۹,۸۷۰,۵۵۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۱۱۲,۰۴۰,۹۲۹ ۱,۵۸۳,۲۶۳,۳۴۶ ۲,۶۹۵,۳۰۴,۲۷۵ ۱.۶۸ ۲۰۹
  ۱۹ ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ ۱۰,۲۳۹ ۱۰,۰۵۸ ۱۱,۶۱۳ ۲۹,۵۷۱,۳۳۷,۹۸۲,۹۸۰ ۱۱,۱۸۴,۹۰۰,۷۴۵,۸۸۲ ۱۸,۳۸۶,۴۳۷,۲۳۷,۰۹۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۱۱۲,۰۴۰,۹۲۹ ۱,۵۸۳,۲۶۳,۳۴۶ ۲,۶۹۵,۳۰۴,۲۷۵ ۱.۶۴ ۲۰۹
  ۲۰ ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ ۱۰,۲۵۳ ۱۰,۰۷۳ ۱۱,۶۰۳ ۲۹,۵۷۱,۶۸۰,۹۱۷,۳۸۷ ۱۱,۲۰۱,۰۷۶,۳۱۳,۷۴۹ ۱۸,۳۷۰,۶۰۴,۶۰۳,۶۳۸ ۰ ۰ ۸۴۶,۹۱۵ ۵۴,۹۷۸ ۱,۱۱۲,۰۴۰,۹۲۹ ۱,۵۸۳,۲۶۳,۳۴۶ ۲,۶۹۵,۳۰۴,۲۷۵ ۱.۶۴ ۲۰۹
  مشاهده همه