صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۱۹۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۱۲/۰۶
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری
۱,۹۱۲,۰۴۰,۲۰۲
تعداد کل واحدهای باقی مانده
۱,۰۸۷,۹۵۹,۷۹۸
NAVصدور واحد‌هاي ممتاز(پایانی)
۱۱,۱۶۰
NAVابطال واحد‌هاي ممتاز(پایانی)
۱۱,۰۰۱
NAVواحدهاي عادي(پایانی)
۱۰,۷۴۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۰,۷۵۰,۷۳۹,۷۴۲,۳۹۴
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي
۱۱,۶۶۸,۳۶۷,۷۶۹,۴۸۰
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد ممتاز
۹,۰۸۲,۳۷۱,۹۷۲,۹۱۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ ۱۱:۱۰:۱۴
تعداد واحد‌هاي‌ عادي صادر شده
۱,۰۸۶,۴۴۰,۲۰۲
تعداد واحد‌هاي ممتاز صادر شده
۸۲۵,۶۰۰,۰۰۰
NAV واحدهاي عادي
۱۰,۷۴۷
NAV صدور واحد‌هاي ممتاز
۱۰,۸۵۱
NAV ابطال واحد‌هاي ممتاز
۱۰,۶۹۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۰,۵۰۴,۶۵۹,۱۳۴,۵۶۵
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي
۱۱,۶۷۵,۹۷۲,۸۵۰,۸۹۴
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد ممتاز
۸,۸۲۸,۶۸۶,۲۸۳,۶۷۱
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ NAV صدور واحدهای ممتاز NAV ابطال واحدهای ممتاز NAV واحدهای عادی خالص ارزش صندوق خالص ارزش واحدهای ممتاز خالص ارزش واحدهای عادی تعداد واحد ممتاز صادر شده تعداد واحد ممتاز باطل شده تعداد واحد عادی صادر شده تعداد واحد عادی باطل شده مانده گواهی ممتاز مانده گواهی عادی کل واحدهای صندوق نسبت اهرمی تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
  ۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ ۱۱,۱۶۰ ۱۱,۰۰۱ ۱۰,۷۴۰ ۲۰,۷۵۰,۷۳۹,۷۴۲,۳۹۴ ۹,۰۸۲,۳۷۱,۹۷۲,۹۱۴ ۱۱,۶۶۸,۳۶۷,۷۶۹,۴۸۰ ۰ ۰ ۵,۳۹۴,۲۱۷ ۰ ۸۲۵,۶۰۰,۰۰۰ ۱,۰۸۶,۴۴۰,۲۰۲ ۱,۹۱۲,۰۴۰,۲۰۲ ۱.۲۸ ۳۱
  ۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ۱۱,۱۵۷ ۱۰,۹۹۸ ۱۰,۷۳۳ ۲۰,۶۸۲,۷۸۸,۳۷۹,۳۳۴ ۹,۰۷۹,۹۲۱,۸۲۲,۳۲۹ ۱۱,۶۰۲,۸۶۶,۵۵۷,۰۰۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸۲۵,۶۰۰,۰۰۰ ۱,۰۸۱,۰۴۵,۹۸۵ ۱,۹۰۶,۶۴۵,۹۸۵ ۱.۲۸ ۳۱
  ۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ۱۱,۳۰۶ ۱۱,۱۵۰ ۱۰,۷۲۶ ۲۰,۸۰۰,۵۱۴,۱۶۲,۳۰۱ ۹,۲۰۵,۲۱۴,۹۲۷,۱۹۱ ۱۱,۵۹۵,۲۹۹,۲۳۵,۱۱۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸۲۵,۶۰۰,۰۰۰ ۱,۰۸۱,۰۴۵,۹۸۵ ۱,۹۰۶,۶۴۵,۹۸۵ ۱.۲۶ ۳۱
  ۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ۱۱,۳۱۵ ۱۱,۱۵۹ ۱۰,۷۱۹ ۲۰,۸۰۰,۵۵۷,۶۶۲,۵۸۰ ۹,۲۱۲,۸۲۵,۷۴۹,۳۶۵ ۱۱,۵۸۷,۷۳۱,۹۱۳,۲۱۵ ۰ ۰ ۹,۰۹۹,۲۳۲ ۱,۰۹۷ ۸۲۵,۶۰۰,۰۰۰ ۱,۰۸۱,۰۴۵,۹۸۵ ۱,۹۰۶,۶۴۵,۹۸۵ ۱.۲۶ ۳۱
  ۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ۱۱,۳۲۲ ۱۱,۱۶۶ ۱۰,۷۱۲ ۲۰,۷۰۱,۱۰۲,۳۴۵,۵۳۳ ۹,۲۱۸,۳۹۶,۹۷۶,۳۳۳ ۱۱,۴۸۲,۷۰۵,۳۶۹,۲۰۰ ۰ ۰ ۳۷,۲۹۹,۶۳۱ ۰ ۸۲۵,۶۰۰,۰۰۰ ۱,۰۷۱,۹۴۷,۸۵۰ ۱,۸۹۷,۵۴۷,۸۵۰ ۱.۲۵ ۳۲
  ۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۱,۳۴۳ ۱۱,۱۸۷ ۱۰,۷۰۳ ۲۰,۳۰۹,۹۲۸,۲۲۷,۴۱۸ ۹,۲۳۶,۰۸۸,۳۳۹,۴۶۱ ۱۱,۰۷۳,۸۳۹,۸۸۷,۹۵۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸۲۵,۶۰۰,۰۰۰ ۱,۰۳۴,۶۴۸,۲۱۹ ۱,۸۶۰,۲۴۸,۲۱۹ ۱.۲ ۳۲
  ۷ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ۱۱,۳۲۴ ۱۱,۱۶۸ ۱۰,۶۹۴ ۲۰,۲۸۴,۹۳۹,۳۷۲,۲۹۴ ۹,۲۲۰,۴۱۱,۳۱۸,۳۰۸ ۱۱,۰۶۴,۵۲۸,۰۵۳,۹۸۶ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۴,۹۳۷,۲۹۴ ۸۲۵,۶۰۰,۰۰۰ ۱,۰۳۴,۶۴۸,۲۱۹ ۱,۸۶۰,۲۴۸,۲۱۹ ۱.۲ ۳۲
  ۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ ۱۱,۲۷۹ ۱۱,۱۲۲ ۱۰,۶۸۵ ۲۰,۱۶۷,۷۹۳,۵۶۵,۴۸۵ ۹,۰۵۹,۸۲۲,۳۵۹,۰۸۰ ۱۱,۱۰۷,۹۷۱,۲۰۶,۴۰۵ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۹۳,۶۵۱,۷۷۵ ۰ ۸۱۴,۶۰۰,۰۰۰ ۱,۰۳۹,۵۸۵,۵۱۳ ۱,۸۵۴,۱۸۵,۵۱۳ ۱.۲۳ ۳۳
  ۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ ۱۱,۰۷۴ ۱۰,۹۱۹ ۱۰,۶۷۸ ۱۸,۸۵۳,۱۶۲,۵۰۹,۰۱۱ ۸,۷۵۲,۴۸۲,۰۵۴,۶۴۷ ۱۰,۱۰۰,۶۸۰,۴۵۴,۳۶۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸۰۱,۶۰۰,۰۰۰ ۹۴۵,۹۳۳,۷۳۸ ۱,۷۴۷,۵۳۳,۷۳۸ ۱.۱۵ ۲۹
  ۱۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ ۱۱,۳۰۳ ۱۱,۱۴۷ ۱۰,۶۷۱ ۱۹,۰۲۹,۳۸۳,۴۱۶,۷۲۹ ۸,۹۳۵,۳۲۴,۴۹۸,۵۳۱ ۱۰,۰۹۴,۰۵۸,۹۱۸,۱۹۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸۰۱,۶۰۰,۰۰۰ ۹۴۵,۹۳۳,۷۳۸ ۱,۷۴۷,۵۳۳,۷۳۸ ۱.۱۳ ۲۹
  ۱۱ ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ ۱۱,۳۱۲ ۱۱,۱۵۵ ۱۰,۶۶۴ ۱۹,۰۲۹,۶۸۲,۶۲۸,۷۱۰ ۸,۹۴۲,۲۴۵,۲۴۶,۶۷۸ ۱۰,۰۸۷,۴۳۷,۳۸۲,۰۳۲ ۰ ۰ ۱۰,۳۲۱,۹۳۶ ۰ ۸۰۱,۶۰۰,۰۰۰ ۹۴۵,۹۳۳,۷۳۸ ۱,۷۴۷,۵۳۳,۷۳۸ ۱.۱۳ ۲۹
  ۱۲ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ ۱۱,۳۲۲ ۱۱,۱۶۶ ۱۰,۶۵۷ ۱۸,۹۲۱,۱۳۲,۸۶۳,۰۰۱ ۸,۹۵۰,۳۱۷,۸۸۹,۰۸۷ ۹,۹۷۰,۸۱۴,۹۷۳,۹۱۴ ۰ ۰ ۴,۶۹۶,۰۳۲ ۰ ۸۰۱,۶۰۰,۰۰۰ ۹۳۵,۶۱۱,۸۰۲ ۱,۷۳۷,۲۱۱,۸۰۲ ۱.۱۱ ۲۷
  ۱۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ ۱۱,۳۶۵ ۱۱,۲۰۹ ۱۰,۶۵۰ ۱۸,۸۹۹,۷۴۳,۳۱۶,۶۷۵ ۸,۹۸۵,۴۹۰,۳۶۶,۱۷۵ ۹,۹۱۴,۲۵۲,۹۵۰,۵۰۰ ۰ ۰ ۳۱,۷۱۵,۰۴۵ ۱۴,۹۵۶,۶۲۳ ۸۰۱,۶۰۰,۰۰۰ ۹۳۰,۹۱۵,۷۷۰ ۱,۷۳۲,۵۱۵,۷۷۰ ۱.۱ ۲۵
  ۱۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ ۱۱,۴۰۰ ۱۱,۲۴۵ ۱۰,۶۴۳ ۱۸,۷۴۳,۳۳۲,۶۰۱,۵۵۱ ۹,۰۱۳,۹۵۵,۹۴۶,۷۸۷ ۹,۷۲۹,۳۷۶,۶۵۴,۷۶۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸۰۱,۶۰۰,۰۰۰ ۹۱۴,۱۵۷,۳۴۸ ۱,۷۱۵,۷۵۷,۳۴۸ ۱.۰۸ ۲۲
  ۱۵ ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ ۱۱,۵۹۲ ۱۱,۴۳۶ ۱۰,۶۳۶ ۱۸,۸۹۰,۲۴۰,۰۳۲,۷۸۹ ۹,۱۶۷,۲۶۲,۴۷۹,۴۶۱ ۹,۷۲۲,۹۷۷,۵۵۳,۳۲۸ ۰ ۰ ۵۶۸ ۰ ۸۰۱,۶۰۰,۰۰۰ ۹۱۴,۱۵۷,۳۴۸ ۱,۷۱۵,۷۵۷,۳۴۸ ۱.۰۶ ۲۲
  ۱۶ ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ۱۱,۵۹۲ ۱۱,۴۳۶ ۱۰,۶۲۹ ۱۸,۸۸۳,۴۶۲,۵۶۶,۰۴۵ ۹,۱۶۶,۸۹۰,۱۵۱,۴۲۵ ۹,۷۱۶,۵۷۲,۴۱۴,۶۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸۰۱,۶۰۰,۰۰۰ ۹۱۴,۱۵۶,۷۸۰ ۱,۷۱۵,۷۵۶,۷۸۰ ۱.۰۶ ۲۱
  ۱۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ ۱۱,۶۸۶ ۱۱,۵۲۹ ۱۰,۶۲۲ ۱۸,۹۵۲,۱۷۹,۶۵۴,۰۷۸ ۹,۲۴۲,۰۰۶,۳۳۶,۹۱۸ ۹,۷۱۰,۱۷۳,۳۱۷,۱۶۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸۰۱,۶۰۰,۰۰۰ ۹۱۴,۱۵۶,۷۸۰ ۱,۷۱۵,۷۵۶,۷۸۰ ۱.۰۵ ۲۱
  ۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ ۱۱,۶۹۳ ۱۱,۵۳۷ ۱۰,۶۱۵ ۱۸,۹۵۱,۵۲۹,۶۴۱,۱۸۳ ۹,۲۴۷,۷۵۵,۴۲۱,۴۸۳ ۹,۷۰۳,۷۷۴,۲۱۹,۷۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸۰۱,۶۰۰,۰۰۰ ۹۱۴,۱۵۶,۷۸۰ ۱,۷۱۵,۷۵۶,۷۸۰ ۱.۰۵ ۲۱
  ۱۹ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ ۱۱,۷۲۲ ۱۱,۵۶۶ ۱۰,۶۰۶ ۱۸,۹۶۶,۶۵۸,۰۹۹,۵۶۱ ۹,۲۷۱,۱۱۱,۲۹۰,۸۸۱ ۹,۶۹۵,۵۴۶,۸۰۸,۶۸۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۷۳ ۰ ۸۰۱,۶۰۰,۰۰۰ ۹۱۴,۱۵۶,۷۸۰ ۱,۷۱۵,۷۵۶,۷۸۰ ۱.۰۵ ۲۱
  ۲۰ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ ۱۱,۴۸۷ ۱۱,۳۳۳ ۱۰,۵۹۹ ۱۸,۶۰۳,۳۳۸,۱۶۱,۹۴۱ ۸,۹۱۴,۱۹۱,۲۲۴,۴۴۸ ۹,۶۸۹,۱۴۶,۹۳۷,۴۹۳ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۷۸۶,۶۰۰,۰۰۰ ۹۱۴,۱۵۶,۷۰۷ ۱,۷۰۰,۷۵۶,۷۰۷ ۱.۰۹ ۲۰
  مشاهده همه