صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۱۹۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ ۱۵,۰۹۲,۴۲۳ ۲۸.۸۲ % ۲۸,۹۲۶,۳۸۵ ۵۵.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۴۱۴,۵۶۸ ۱۴.۱۶ % ۹۲۵,۵۷۳ ۱.۷۷ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ ۱۵,۰۹۲,۴۲۳ ۲۸.۸۳ % ۲۸,۹۲۶,۳۸۵ ۵۵.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۴۱۴,۵۵۴ ۱۴.۱۶ % ۹۲۰,۰۴۱ ۱.۷۶ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ ۱۵,۰۹۲,۴۲۳ ۲۸.۸۴ % ۲۸,۹۲۶,۳۸۵ ۵۵.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۴۰۷,۰۷۱ ۱۴.۱۵ % ۹۱۴,۵۲۲ ۱.۷۵ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ ۱۴,۸۹۵,۸۹۷ ۳۰.۴۱ % ۲۸,۶۰۷,۹۵۷ ۵۸.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۵۷۲,۳۸۷ ۹.۳۳ % ۹۱۱,۹۷۳ ۱.۸۶ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ ۱۴,۸۷۴,۴۱۰ ۳۱.۴۱ % ۲۸,۶۷۷,۲۴۶ ۶۰.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۹۵۵,۷۵۵ ۶.۲۴ % ۸۵۳,۸۰۷ ۱.۸ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ ۱۴,۸۷۴,۴۱۰ ۳۱.۴۱ % ۲۸,۶۷۷,۲۴۶ ۶۰.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۹۵۵,۶۶۱ ۶.۲۴ % ۸۵۱,۳۱۸ ۱.۸ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ ۱۴,۸۷۴,۴۱۰ ۳۱.۴۱ % ۲۸,۶۷۷,۲۴۶ ۶۰.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۹۵۲,۲۳۹ ۶.۲۳ % ۸۴۸,۸۵۷ ۱.۷۹ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ ۱۴,۸۲۳,۵۶۲ ۳۳.۲۵ % ۲۷,۳۰۶,۰۷۴ ۶۱.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۵۹۱,۲۰۱ ۳.۵۷ % ۸۶۴,۲۴۸ ۱.۹۴ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ ۱۴,۴۸۲,۱۸۴ ۳۳.۲۷ % ۲۷,۱۷۵,۰۸۹ ۶۲.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۰۹,۵۹۲ ۲.۳۲ % ۸۶۳,۷۱۱ ۱.۹۸ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ ۱۴,۳۲۵,۰۹۷ ۳۳.۸۶ % ۲۶,۸۵۶,۹۵۱ ۶۳.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۵۶,۵۰۷ ۰.۶۱ % ۸۶۳,۰۲۱ ۲.۰۴ % ۰ ۰ %
«»