صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۱۹۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ ۵,۴۷۲,۵۴۱ ۲۵.۵۸ % ۱۳,۵۴۶,۲۸۰ ۶۳.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۳۴۵,۰۵۳ ۱۰.۹۶ % ۳۲,۰۹۸ ۰.۱۵ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ۵,۴۷۲,۵۴۱ ۲۵.۵۸ % ۱۳,۵۴۶,۲۸۰ ۶۳.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۳۴۵,۰۵۳ ۱۰.۹۶ % ۳۰,۴۹۱ ۰.۱۴ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ۵,۴۷۷,۲۰۸ ۲۶.۰۴ % ۱۳,۱۵۵,۲۶۲ ۶۲.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۳۷۲,۷۴۸ ۱۱.۲۸ % ۲۸,۹۶۲ ۰.۱۴ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ۵,۴۷۷,۲۰۸ ۲۶.۰۴ % ۱۳,۱۵۵,۲۶۲ ۶۲.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۳۷۲,۷۴۸ ۱۱.۲۸ % ۲۷,۴۳۴ ۰.۱۳ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ۵,۴۷۷,۲۰۸ ۲۶.۰۴ % ۱۳,۱۵۵,۲۶۲ ۶۲.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۳۷۲,۷۴۸ ۱۱.۲۸ % ۲۵,۹۰۹ ۰.۱۲ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۵,۴۹۸,۳۰۸ ۲۶.۴۲ % ۱۳,۱۴۵,۱۳۱ ۶۳.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۱۳۹,۶۹۵ ۱۰.۲۸ % ۲۴,۵۶۱ ۰.۱۲ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ۵,۴۸۷,۷۲۴ ۲۶.۶۵ % ۱۳,۰۵۹,۸۹۸ ۶۳.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۰۲۰,۸۸۳ ۹.۸۱ % ۲۳,۴۸۴ ۰.۱۱ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ ۵,۴۷۵,۷۱۰ ۲۶.۶۷ % ۱۳,۰۰۸,۹۶۵ ۶۳.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۰۲۰,۸۸۳ ۹.۸۴ % ۲۲,۱۰۸ ۰.۱۱ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ ۵,۴۲۱,۹۷۸ ۲۶.۹۴ % ۱۲,۵۱۴,۸۴۹ ۶۲.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۱۶۶,۷۳۷ ۱۰.۷۷ % ۲۰,۷۳۵ ۰.۱ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ ۵,۴۵۵,۴۰۵ ۲۸.۱۶ % ۱۲,۶۵۸,۳۶۹ ۶۵.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۴۳,۲۶۲ ۶.۴۲ % ۱۸,۷۴۶ ۰.۱ % ۰ ۰ %
«»