صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۱۹۱
اهداف صندوق

اهداف

هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار موضوع ماده (5) اساسنامه به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری و بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه گذاران است. موضوع اصلی فعالیت صندوق، سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران ، گواهی سپرده کالایی، اوراق بهادار بادرامد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی است. موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار بادرامد ثابت میباشد. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری یا تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید و حدنصاب آنها در امیدنامه ذکر شده است..

الزامات سرمایه گذاری

 

شرحنسبت از کل دارایی‌های صندوق
1- ﺳﻬﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪﺷﺪه در ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان ﻳﺎ ﺑﺎزار اول و دوم ﻓﺮاﺑﻮرس اﻳﺮان، ﺳﻬﺎم ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در ﺑﺎزار ﭘﺎﻳﻪ ﻓﺮاﺑﻮرس اﻳﺮان و ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﺳﻬﺎم و ﻗﺮارداد اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺳﻬﺎم آنﻫﺎ و واﺣﺪﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری »ﺻﻨﺪوقﻫﺎی
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﻏﻴﺮ از اوراق ﺑﻬﺎدار« ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻧﺰد ﺳﺎزﻣﺎن
حداقل 70% از کل دارایی های صندوق
   1-1 ﺳﻬﺎم و ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﺳﻬﺎم ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در ﺑﺎزار ﭘﺎﻳﻪ ﻓﺮاﺑﻮرس اﻳﺮان و ﻗﺮارداد اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺳﻬﺎم ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ حداکثر 10%از کل دارایی های صندوق
   1-2ﺳﻬﺎم و ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﺳﻬﺎم ﻣﻨﺘﺸﺮه از ﻃﺮف ﻳﻚ ﻧﺎﺷﺮ و ﻗﺮارداد اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﻬﺎم حداکثر 10% از کل دارایی های صندوق
   1-3 ﺳﻬﺎم، ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﺳﻬﺎم و ﻗﺮارداد اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺳﻬﺎم ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪه در ﻳﻚ ﺻﻨﻌﺖ           حداکثر 30% از کل دارایی های صندوق
   1-4 

ﺳﻬﺎم و ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﺳﻬﺎم ﻣﻨﺘﺸﺮه از ﻃﺮف ﻳﻚ ﻧﺎﺷﺮ

حداکثر 5% از کل اوراق منتشره
   1-5 اﺧﺬ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺧﺮﻳﺪ در ﻗﺮارداد اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺳﻬﺎم                        حداکثر 5% از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
   1-6 

اﺧﺬ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻓﺮوش در ﻗﺮارداد اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﺳﻬﺎم

حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه گذاری صندوق در سهام
1-7 واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار حداکثر 5% از کل دارایی های صندوق و تا سقف 30% از تعداد واحدهای صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه گذاران میباشد
   
   2-گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورسها حداکثر 5% از کل دارایی های صندوق
  
   3-  گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداکثر 15% از کل دارایی های صندوق
  4-  اوراق بهادار بادرامد ثابت بدون ضامن و یا رتبه بندی اعتیار قابل قبول حداکثر 20% از ارزش کل داراییهای صندوق و مشروط بر اینکه سرمایه گذاری در هر ورقه از 10 درصد کل دارایی های صندوق و 30 درصد کل اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر بیشتر نباشد.