صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۱۹۱
راهنمای سرمایه‌گذاری

دستورالعمل نحوه صدور واحدهای سرمایه گذاری

 

١) مراجعه به شعب مدیر ثبت صندوق

٢) تکمیل فرم درخواست صدور واحد سرمایه گذاری

3) ارائه مدارک هویتی / معرفی نامه یا وکالتنامه

4) واریز به حساب بانکی صندوق و ارائه فیش واریز به نماینده مدیر ثبت

5) دریافت رسید واریز وجه از نماینده مدیر ثبت

6) تحویل اعلامیه صدور و گواهی سرمایه گذاری حداکثر تا پایان دو روز کاری در محل ارائه درخواست به سرمایه گذار

 اعلامیه صدور واحدهای سرمایه گذاری

 فرم مشخصات سرمایه گذاران

فرم درخواست صدور

دستورالعمل نحوه ابطال واحدهای سرمایه گذاری

 

١) مراجعه به شعب مدیر ثبت صندوق و تکمیل فرم درخواست ابطال واحد سرمایه گذاری

٢) تحویل گواهی سرمایه گذاری به همراه فرم درخواست ابطال واحد سرمایه گذاری به نماینده مدیر ثبت

٣) ارائه مدارک هویتی / معرفی نامه و وکالتنامه رسمی برای ابطال الزامی است

٤) تحویل رسید ابطال به سرمایه گذار یا نماینده قانونی وی

٥) صدور اعلامیه ابطال واحدهای سرمایه گذاری و تحویل به سرمایه گذار /نماینده قانونی وی

 فرم درخواست ابطال

فرم اعلامیه ابطال واحدهای سرمایه گذاری