صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۱۹۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی واحد های عادی بازدهی سالانه شده واحد های عادی بازدهی واحد های ممتاز بازدهی سالانه شده واحد های ممتاز بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ % ۰.۰۷ % ۲۳.۸۱ % ۰.۰۳ % ۹.۹۶ % ۰ % ۰
۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ % ۰.۰۷ % ۲۳.۸۲ % (۱.۳۶) % (۴۹۷.۵۸) % (۰.۲۳) % (۵۶.۲)
۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ % ۰.۰۷ % ۲۳.۸۴ % (۰.۰۸) % (۲۹.۴۴) % ۰ % ۰
۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ % ۰.۰۷ % ۲۳.۸۵ % (۰.۰۶) % (۲۲.۸۸) % ۰ % ۰
۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ % ۰.۰۸ % ۳۰.۶۹ % (۰.۱۹) % (۶۸.۵۲) % (۰.۰۳) % (۱۰.۰۶)
۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ % ۰.۰۸ % ۳۰.۷۲ % ۰.۱۷ % ۶۲.۱ % ۰.۰۳ % ۱۱.۹۹
۷ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ % ۰.۰۸ % ۳۰.۷۴ % ۰.۴۱ % ۱۵۰.۹۶ % ۰.۳ % ۲۰۱.۳۹
۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ % ۰.۰۷ % ۲۳.۹۳ % ۱.۸۶ % ۶۷۸.۵۹ % ۰.۲۲ % ۱۲۱.۹۹
۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ % ۰.۰۷ % ۲۳.۹۴ % (۲.۰۵) % (۷۴۶.۵۷) % (۰.۸۹) % (۹۶.۱۹)
۱۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ % ۰.۰۷ % ۲۳.۹۶ % (۰.۰۷) % (۲۶.۱۸) % ۰ % ۰
۱۱ ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ % ۰.۰۷ % ۲۳.۹۷ % (۰.۱) % (۳۵.۹۶) % ۰ % ۰
۱۲ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ % ۰.۰۷ % ۲۳.۹۹ % (۰.۳۸) % (۱۴۰.۰۲) % (۰.۵۶) % (۸۷.۲۸)
۱۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ % ۰.۰۷ % ۲۴.۰۱ % (۰.۳۲) % (۱۱۶.۸۵) % (۰.۰۸) % (۲۴.۱۱)
۱۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ % ۰.۰۷ % ۲۴.۰۲ % (۱.۶۷) % (۶۰۹.۶۱) % (۰.۳۹) % (۷۶.۰۵)
۱۵ ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ % ۰.۰۷ % ۲۴.۰۴ % ۰ % ۰ % ۰ % ۰
۱۶ ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ % ۰.۰۷ % ۲۴.۰۵ % (۰.۸۱) % (۲۹۴.۴۳) % ۰.۱ % ۴۳.۵۲
۱۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ % ۰.۰۷ % ۲۴.۰۷ % (۰.۰۷) % (۲۵.۳۱) % ۰ % ۰
۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ % ۰.۰۸ % ۳۰.۹۷ % (۰.۲۵) % (۹۱.۵۲) % ۰ % ۰
۱۹ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ % ۰.۰۷ % ۲۴.۱۱ % ۲.۰۶ % ۷۵۰.۴۲ % ۰.۰۴ % ۱۴.۵۱
«123456»