صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۱۹۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی واحد های عادی بازدهی سالانه شده واحد های عادی بازدهی واحد های ممتاز بازدهی سالانه شده واحد های ممتاز بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ % ۰.۰۹ % ۳۳.۳۱ % (۰.۱۲) % (۴۲.۹۲) % ۰ % ۰
۲ ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ % ۰.۰۹ % ۳۳.۳۴ % (۰.۲۹) % (۱۰۵.۵۶) % ۰ % ۰
۳ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ % ۰.۰۹ % ۳۳.۳۷ % ۱.۷۹ % ۶۵۳.۳۹ % ۰.۰۴ % ۱۵.۶۶
۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ % ۰.۰۹ % ۳۳.۴ % (۰.۵۸) % (۲۱۰.۷۷) % (۰.۴۱) % (۷۷.۷۷)
۵ ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ % ۰.۰۹ % ۳۳.۴۳ % (۰.۱۲) % (۴۳.۲۶) % ۰ % ۰
۶ ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ % ۰.۰۹ % ۳۳.۴۶ % (۰.۰۷) % (۲۵.۹۴) % ۰ % ۰
۷ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ % ۰.۰۹ % ۳۳.۴۹ % (۰.۹۵) % (۳۴۸.۲۲) % (۰.۳۵) % (۷۱.۸)
۸ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ % ۰.۰۹ % ۳۳.۵۳ % ۰.۰۹ % ۳۴.۲۸ % (۰.۱۹) % (۵۰.۵۶)
۹ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ % ۰.۰۹ % ۳۳.۵۶ % ۰.۲۷ % ۱۰۰.۲۷ % (۰.۲۳) % (۵۷.۰۱)
۱۰ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ % ۰.۰۹ % ۳۳.۵۹ % ۲.۳۹ % ۸۷۴.۱۵ % ۱.۷۲ % ۵۰,۲۵۹.۸۶
۱۱ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ % ۰.۰۹ % ۳۳.۶۲ % ۱۱.۸۷ % ۴,۳۳۱.۵۷ % ۴.۲ % ۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱
۱۲ ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ % ۰.۰۹ % ۳۳.۶۵ % (۰.۱۳) % (۴۵.۸۸) % ۰ % ۰
۱۳ ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ % ۰.۰۹ % ۳۳.۶۸ % (۰.۲۵) % (۹۱.۵۴) % ۰ % ۰
۱۴ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ % ۰.۰۹ % ۳۳.۷۱ % ۱.۴۹ % ۵۴۴.۱۳ % ۰.۵ % ۵۰۸.۶۹
۱۵ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ % ۰.۰۹ % ۳۳.۷۴ % ۱.۴۷ % ۵۳۵.۲۸ % ۰.۷۳ % ۱,۳۳۶.۶۷
۱۶ ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ % ۰.۰۹ % ۳۳.۷۷ % ۳.۳۹ % ۱,۲۳۵.۵۸ % ۰.۱ % ۴۶.۱۷
۱۷ ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ % ۰.۰۹ % ۳۳.۸ % (۱.۹۹) % (۷۲۶.۵۹) % (۱.۱) % (۹۸.۲۴)
۱۸ ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ % ۰.۰۹ % ۳۳.۸۴ % ۰.۰۹ % ۳۴.۱۴ % ۰.۵۲ % ۵۶۹.۸۲
۱۹ ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ % ۰.۰۹ % ۳۳.۸۷ % (۰.۱۱) % (۴۰.۹۳) % ۰ % ۰