صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۱۹۱
دارندگان واحدهای ممتاز
ردیف نام تعداد
۱ سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (ممتاز نوع اول) ۲,۴۵۰,۰۰۰
۲ سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (ممتاز نوع اول) ۲,۴۵۰,۰۰۰
۳ شرکت سبدگردان توسعه فیروزه (ممتاز نوع اول) ۵,۱۰۰,۰۰۰
۴ ممتاز نوع دوم ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد کل ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰