صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۱۹۱
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ گزارش صورت وضعیت پرتفوی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه دانلود
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ گزارش عملکرد مدیر برای دوره مالی ۷ ماه و ۱۱ روزه منتهی به ۱۴۰۳۰۱۳۱ صندوق سرمایه گذاری اهرمی موج فیروزه (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ صورت های مالی برای دوره مالی ۷ ماه و ۱۱ روزه منتهی به ۱۴۰۳۰۱۳۱ صندوق سرمایه گذاری اهرمی موج فیروزه (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ گزارش صورت وضعیت پرتفوی فروردین ماه ۱۴۰۳ صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه دانلود
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ گزارش صورت وضعیت پرتفوی اسفند ماه ۱۴۰۲ صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه دانلود
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ گزارش عملکرد مدیر برای دوره مالی ۴ ماه و ۱۱ روزه منتهی به ۱۴۰۲۱۰۳۰ صندوق سرمایه گذاری اهرمی موج فیروزه (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ صورت های مالی برای دوره مالی ۴ ماه و ۱۱ روزه منتهی به ۱۴۰۲۱۰۳۰ صندوق سرمایه گذاری اهرمی موج فیروزه (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ گزارش صورت وضعیت پرتفوی بهمن ماه ۱۴۰۲ صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه دانلود
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ گزارش عملکرد مدیر برای دوره مالی ۴ ماه و ۱۱ روزه منتهی به ۱۴۰۲۱۰۳۰ صندوق سرمایه گذاری اهرمی موج فیروزه (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ صورت های مالی برای دوره مالی ۴ ماه و ۱۱ روزه منتهی به ۱۴۰۲۱۰۳۰ صندوق سرمایه گذاری اهرمی موج فیروزه (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دی ماه ۱۴۰۲ صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه دانلود
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ گزارش صورت وضعیت پرتفوی آذر ماه ۱۴۰۲ صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه دانلود
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ گزارش صورت وضعیت پرتفوی آبان ماه ۱۴۰۲ صندوق سرمایه گذاری اهرمی موج فیروزه دانلود
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ گزارش صورت وضعیت پرتفوی مهر ماه ۱۴۰۲ صندوق سرمایه گذاری اهرمی موج فیروزه دانلود
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ گزارش عملکرد مدیر برای دوره مالی ۱ ماه و ۱۱ روزه منتهی به ۱۴۰۲۰۷۳۰ صندوق سرمایه گذاری اهرمی موج فیروزه (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ صورت های مالی برای دوره مالی ۱ ماه و ۱۱ روزه منتهی به ۱۴۰۲۰۷۳۰ صندوق سرمایه گذاری اهرمی موج فیروزه (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ صورت وضعیت پورتفوی ماهیانه صندوق منتهی به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دانلود