صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۱۹۱
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۷,۲۳۵,۸۳۹ ۳۰.۱۰ ۱۰,۱۳۵,۷۲۸ ۳۰.۸۵ ۱۲,۴۷۵,۱۰۴ ۳۱.۵ ۱۵,۰۹۲,۴۲۳ ۲۸.۸۲
سایر سهام ۱۴,۸۹۳,۵۳۵ ۶۱.۹۶ ۲۱,۰۶۷,۹۹۹ ۶۴.۱۴ ۲۴,۵۲۲,۵۷۱ ۶۱.۹۳ ۲۸,۹۲۶,۳۸۵ ۵۵.۲۵
اوراق مشارکت ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اوراق سپرده ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۱,۷۵۰,۳۵۴ ۷.۲۸ ۱,۲۸۶,۳۶۱ ۳.۹۲ ۱,۹۲۲,۷۸۰ ۴.۸۶ ۷,۴۱۴,۵۶۸ ۱۴.۱۶
سایر دارایی‌ها ۱۵۷,۵۵۹ ۰.۶۶ ۳۶۰,۹۱۷ ۱.۱ ۶۷۷,۹۸۱ ۱.۷۱ ۹۲۵,۵۷۳ ۱.۷۷
صندوق سرمایه‌گذاری ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد