صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۱۹۱
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۴,۶۳۷,۶۲۶ ۲۹.۵۰ ۴,۹۷۳,۷۸۲ ۲۹.۸۷ ۵,۴۴۳,۸۶۲ ۲۸.۱۷ ۵,۴۷۲,۵۴۱ ۲۵.۵۸
سایر سهام ۸,۶۹۷,۴۶۳ ۵۵.۳۱ ۹,۸۵۲,۰۱۲ ۵۹.۱۷ ۱۲,۳۸۳,۸۲۶ ۶۴.۰۸ ۱۳,۵۴۶,۲۸۰ ۶۳.۳۱
اوراق مشارکت ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اوراق سپرده ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۲,۳۵۴,۷۵۰ ۱۴.۹۸ ۱,۷۹۶,۰۹۷ ۱۰.۷۹ ۱,۴۷۵,۶۹۵ ۷.۶۴ ۲,۳۴۵,۰۵۳ ۱۰.۹۶
سایر دارایی‌ها ۳۲,۸۷۵ ۰.۲۱ ۲۸,۵۶۰ ۰.۱۷ ۲۲,۵۶۰ ۰.۱۲ ۳۲,۰۹۸ ۰.۱۵
صندوق سرمایه‌گذاری ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد