صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۱۹۱
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه مورخ 18-04-1403 ساعت 13:00 در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم از تعداد 1.490.000.000 واحد سرمایه گذاری به تعداد 1.990.000.000 واحد سرمایه گذاری.
منبع اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه مورخ 18-04-1403 ساعت 13:00 در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم از تعداد 1.490.000.000 واحد سرمایه گذاری به تعداد 1.990.000.000 واحد سرمایه گذاری.
مقدمه اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه مورخ 18-04-1403 ساعت 13:00 در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم از تعداد 1.490.000.000 واحد سرمایه گذاری به تعداد 1.990.000.000 واحد سرمایه گذاری.
متن خبر

اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه مورخ 18-04-1403 ساعت 13:00 در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم از تعداد 1.490.000.000 واحد سرمایه گذاری به تعداد 1.990.000.000 واحد سرمایه گذاری.

پیوست
مشاهده پیوست