صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۱۹۱
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه مورخ 18-11-1402 ساعت 14:00 با موضوع تصویب امید نامه جدید صندوق.
منبع اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه مورخ 18-11-1402 ساعت 14:00 با موضوع تصویب امید نامه جدید صندوق.
مقدمه اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه مورخ 18-11-1402 ساعت 14:00 با موضوع تصویب امید نامه جدید صندوق.
متن خبر

اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه مورخ 18-11-1402 ساعت 14:00 با موضوع تصویب امید نامه جدید صندوق.

پیوست
مشاهده پیوست